15.04 – ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY

Ewangelia (Łk 24, 13-35) Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali.

On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?» Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało».

Zapytał ich: «Cóż takiego?»

Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli».

Na to On rzekł do nich: «O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?» I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.

Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między sobą: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?»

W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi». Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

Oto Słowo Pańskie – Chwała Tobie Chryste

Kilka myśli…

Dzisiejszy fragment Ewangelii przypomina obraz, jakże dobrze nam znany, uczniów zmierzających do Emaus. Idą smutni, zawiedzeni – choć bardzo dobrze znali prawdę o Jezusie Chrystusie, «który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu…». Sama wiedza nie wystarcza. Wiara to nie egzamin, który trzeba zaliczyć na ocenę. Wiara to spotkanie z osobowym Bogiem. I takiego doświadczenia trzeba było, by „teoretycy wiary” dostrzegli towarzyszącego im w drodze Zmartwychwstałego Mistrza – «Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu». To właśnie w Łamaniu Chleba, czyli w Eucharystii, dotykamy prawdziwego Pana Jezusa – obecnego w Słowie i pod postaciami Chleba i Wina.

Dziś, kiedy nie możemy uczestniczyć we Mszy świętej w kościele pewnie rodzi się w nas żal, że w naszym życiu opuściliśmy tyle Mszy świętych, że tyle razy uczestnicząc – nie przystępowaliśmy do Komunii świętej. Może teraz obiecujemy Panu Bogu, że zmienimy się, i że – jeśli taka będzie wola Boża – już więcej nie będziemy opuszczać Mszy świętych niedzielnych i świątecznych. Niech to nie będą tylko chwilowe porywy, nasz „słomiany zapał”, ale prawdziwa i odpowiedzialna decyzja podjęta przed Panem, zmieniająca naszą postawę z „bycia” na Mszy świętej na pełne uczestnictwo i spotkanie z osobowym Bogiem w Eucharystii.

Dzień szósty

Dziś sprowadź Mi dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Dusze te najwięcej podobne są do Serca Mojego, one krzepiły Mnie w gorzkiej konania męce. Widziałem je jako ziemskich aniołów, którzy będą czuwać u Moich ołtarzy. Na nie zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę Moją jest zdolna przyjąć tylko dusza pokorna; dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem.

Jezu najmiłosierniejszy, który sam powiedziałeś: „Uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego Serca…”, przyjm do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci. Dusze te wprowadzają w zachwyt niebo całe i są szczególnym upodobaniem Ojca Niebieskiego, są wonnym bukietem przed tronem Bożym, zapachem, którym sam Bóg się napawa. Dusze te mają stałe mieszkanie w najlitościwszym Sercu Twoim i nieustannie wyśpiewują hymn miłości i miłosierdzia na wieki.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze ciche, pokorne i dusze małych dzieci, które są zamknięte w mieszkaniu najlitościwszego Serca Jezusa. Dusze te są najbardziej upodobnione do Syna Twego; woń tych dusz wznosi się z ziemi i dosięga tronu Twego. Ojcze miłosierdzia i wszelkiej dobroci, błagam Cię przez miłość i upodobanie, jakie masz w tych duszach, błogosław światu całemu, aby wszystkie dusze razem wyśpiewywały cześć miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen.

(Koronka do Bożego Miłosierdzia)

SUPLIKACJE

Święty Boże, Święty Mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!

14.04.2020 – WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY

Ewangelia (J 20, 11-18) Ukazanie się Zmartwychwstałego Marii Magdalenie

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Maria Magdalena stała przed grobem, płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa – jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg.

I rzekli do niej: «Niewiasto, czemu płaczesz?»

Odpowiedziała im: «Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono».

Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus.

Rzekł do niej Jezus: «Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?»

Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: «Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go zabiorę».

Jezus rzekł do niej: «Mario!» A ona, obróciwszy się, powiedziała do Niego po hebrajsku: «Rabbuni», to znaczy: Mój Nauczycielu!

Rzekł do niej Jezus: «Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: „Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego”».

Poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom: «Widziałam Pana», i co jej powiedział.

Oto Słowo Pańskie – Chwała Tobie Chryste

Kilka myśli…

Postawa Marii Magdaleny stojącej przed grobem Pana Jezusa wyraża wielką tęsknotę za Nauczycielem, jakiego dotąd znała. To jej szczere uczucie zostaje wynagrodzone specjalną łaską – osobiście spotyka Pana, nie takiego jak z przed męki i śmierci, ale Zmartwychwstałego – i otrzymuje od Niego piękną misję dzielenia się radością: «Widziałam Pana».

Jakie są nasze wyobrażenia o naszym Zbawicielu? Możemy zatrzymaliśmy się w poszukiwaniu Boga i to, co osiągnęliśmy nam już wystarcza? Prawdziwa wiara jest dynamiczna – to Duch Święty uzdalnia nas do ciągłego odkrywania prawdziwego Oblicza Boga w nas, w drugim człowieku, w świecie… Dziś jesteśmy zaproszeni do radosnego świadczenia, że Pan Zmartwychwstały jest pośród nas i nigdy nie pozostawia nas samych.

Dzień piąty

Dziś sprowadź Mi dusze braci odłączonych i zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego. W gorzkiej męce rozdzierali Mi ciało i Serce, to jest Kościół Mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się rany Moje i tym sposobem ulżą Mi w męce.

Jezu najmiłosierniejszy, który jesteś dobrocią samą, Ty nie odmawiasz światła proszącym Ciebie, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze braci naszych odłączonych i pociągnij ich swym światłem do jedności z Kościołem, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego, ale spraw, aby i oni uwielbili hojność miłosierdzia Twego.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze braci naszych odłączonych, zwłaszcza tych, którzy roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich, trwając uporczywie w swych błędach. Nie patrz na ich błędy, ale na miłość Syna swego i na gorzką mękę Jego, którą podjął dla nich, gdyż i oni są zamknięci w najlitościwszym Sercu Jezusa. Spraw, niech i oni wysławiają wielkie miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen.

(Koronka do Bożego Miłosierdzia)

SUPLIKACJE

Święty Boże, Święty Mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!

13.04.2020 – PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY

Ewangelia (Mt 28, 8-15) Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewiastom

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom.

A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą».

Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: «Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdy spaliśmy. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu».

Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami, i trwa aż do dnia dzisiejszego.

Oto Słowo Pańskie – Chwała Tobie Chryste

Kilka myśli…

Jednymi z pierwszych, którzy na poważnie podeszli do faktu zmartwychwstania Pana Jezusa byli Jego przeciwnicy. Nie potrzebowali świadectwa aniołów, nie sprawdzali, czy rzeczywiście grób jest pusty. Zareagowali bez zwłoki: «Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdy spaliśmy». Chcieli za wszelką cenę uratować swoje dotychczasowe poglądy i sposób życia w obliczu niepodważalnej prawdy o zmartwychwstaniu Chrystusa.

Może i my tak poukładaliśmy sobie nasze życie, a nawet i naszą pobożność, że czujemy lęk i zagrożenie wobec Pana Boga, że bez Niego byłoby lepiej.

Okres Wielkiej Nocy w tym czasie pandemii koronawirusa nabiera nowego wymiaru i znaczenia – świętujemy Zmartwychwstanie naszego Zbawiciela bez zagonienia i zbytniej troski o zewnętrzną oprawę. Nie możemy gromadzić się w naszych kościołach, ale doświadczamy Osoby Chrystusa Zmartwychwstałego w naszych Kościołach Domowych, przy wspólnym stole, we wspólnej modlitwie, w duchowej łączności z Kościołem Powszechnym.

Nie „dopasowujmy” Pana Boga do naszego życia, ale niech nasze życie będzie odczytywaniem Bożej woli i wypełnianiem jej do końca.

Dzień czwarty

Dziś sprowadź Mi pogan i tych, którzy Mnie jeszcze nie znają. I o nich myślałem w swej gorzkiej męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła Serce Moje. Zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego.

Jezu najlitościwszy, który jesteś światłością świata całego, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze pogan, które Cię jeszcze nie znają; niechaj promienie Twej łaski oświecą ich, aby i oni wraz z nami wysławiali przedziwne miłosierdzie Twoje, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze pogan i tych, co Cię jeszcze nie znają, a są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Pociągnij je do światła Ewangelii. Dusze te nie wiedzą, jak wielkim jest szczęściem Ciebie miłować. Spraw, aby i one wysławiały hojność miłosierdzia Twego na wieki wieczne. Amen.

(Koronka do Bożego Miłosierdzia)

SUPLIKACJE

Święty Boże, Święty Mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!

12.04.2020 – NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Ewangelia (J 20, 1-9) Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

Oto Słowo Pańskie – Chwała Tobie Chryste

Kilka myśli…

Pan Jezus wielokrotnie mówił o swojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Mimo to Apostołowie nie byli przygotowani na ten fakt. Przytłoczeni tragedią śmierci swojego Pana i Mistrza zapomnieli o Jego zapewnieniach, iż trzeciego dnia zmartwychwstanie. Gdy Szymon Piotr i Jan przekraczają próg pustego grobu, gdzie wcześniej złożono Ciało Pana, zaczyna docierać do nich prawda o spełnianiu się zapowiedzi Mistrza, bo «dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych».

Odsunięty kamień odsłania niepojętą miłość Stwórcy do każdego człowieka. Bóg nigdy nie szuka odwetu za to, że Go odrzucamy poprzez nasze grzechy. Zmartwychwstanie Bożego Syna daje nam pewność, że Bóg nie chce nas karać, ale pragnie byśmy się nawracali i czerpali ze Źródła Miłosierdzia, byśmy na Jego Ojcowską miłość odpowiadali synowską miłością.

W czasie tak trudnym dla całej ludzkości przychodzi nam przeżywać tę największą dla nas uroczystość w liturgii Kościoła – Święta Wielkiej Nocy. Nie poddawajmy się zwątpieniu. Niech On umacnia w nas wiarę, nadzieję i miłość. Niech utwierdza nas w prawdzie, że życie ziemskie zmienia się, ale się nie kończy, i u kresu naszego pielgrzymowania czeka na nas Uwielbiony Pan Jezus. Niech ta radość przepełnia nasze serca. Tej głębokiej radości ze spotkania ze Zmartwychwstałym Zbawicielem życzę wam wszystkim.

Chrystus Zmartwychwstał Alleluja – prawdziwie Zmartwychwstał Alleluja!

Dzień trzeci

Dziś sprowadź Mi wszystkie dusze pobożne i wierne, i zanurz je w morzu miłosierdzia Mojego; dusze te pocieszały Mnie w drodze krzyżowej, były tą kroplą pociechy wśród morza goryczy.

Jezu najmiłosierniejszy, który wszystkim udzielasz łask swych nad obficie ze skarbca miłosierdzia swego, przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego Serca swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię o to przez niepojętą miłość Twoją, jaką pała Twe Serce ku Ojcu niebieskiemu.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze wierne jako na dziedzictwo Syna swego i dla Jego bolesnej męki udziel im swego błogosławieństwa, i otaczaj je swą nieustanną opieką, aby nie utraciły miłości i skarbu wiary świętej, ale by z całą rzeszą aniołów i świętych wysławiały niezmierzone miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen.

(Koronka do Bożego Miłosierdzia)

SUPLIKACJE

Święty Boże, Święty Mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!

11.04.2020 – WIGILIA PASCHALNA

Ewangelia (Mt 28, 1-10) Chrystus zmartwychwstał

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi.

Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: „Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie”. Oto, co wam powiedziałem».

Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom.

A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą».

Oto Słowo Pańskie – Chwała Tobie Chryste

Kilka myśli…

Liturgia tej nocy przypomina nam historię zbawienia. Widzimy w niej też naszą osobistą historię – nasze radości i smutki, nasze niewierności Panu Bogu i powroty do Niego.

«Nie bójcie!» Jakże wymownie brzmią słowa naszego Zbawiciela. Boimy się dziś o nas samych, o nasze rodziny i naszych przyjaciół, boimy się o wszystkich ludzi na całym świecie. Zmartwychwstały Pan zaprasza nas byśmy Jemu zawierzyli siebie i cały odkupiony świat. On daje nam moc pokonania wszelkich lęków i niepewności, bo jest Zwycięzcą grzechu, szatana i śmierci. Prawdziwy sens życia i naszego chrześcijańskiego powołania odnajdujemy w Uwielbionym Panu.

W tym trudnym dla ludzkości czasie pandemii koronawirusa nie popadajmy w zwątpienie czy beznadzieję. Zawierzmy Bożemu Miłosierdziu nasze dalsze życie ufni, że z Bożą pomocą osiągniemy chwałę zmartwychwstania.

Dzień drugi

Dziś sprowadź Mi dusze kapłańskie i zakonne, i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu Moim. One dały Mi moc przetrwania gorzkiej męki; przez nie, jak przez kanały, spływa na ludzkość miłosierdzie Moje.

Jezu najmiłosierniejszy, od którego wszystko co dobre pochodzi, pomnóż w nas łaskę, abyśmy spełniali godne uczynki miłosierdzia, by ci, co na nas patrzą, chwalili Ojca miłosierdzia, który jest w niebie.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na grono wybranych w winnicy swojej, na dusze kapłańskie i zakonne, i obdarz ich mocą błogosławieństwa swego, a dla uczuć Serca Syna swego, w którym te dusze są zamknięte, udziel im mocy i światła swego, aby mogli przewodzić innym na drogach zbawienia, by wspólnie śpiewać cześć niezgłębionemu miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen.

(Koronka do Bożego Miłosierdzia)

SUPLIKACJE

Święty Boże, Święty Mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!