03.04.2020 – V PIĄTEK WIELKIEGO POSTU

Ewangelia (J 10, 31-42) Jezus oskarżony o bluźnierstwo

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Żydzi porwali za kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: «Ukazałem wam wiele dobrych czynów, które pochodzą od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie kamienować?»

Odpowiedzieli Mu Żydzi: «Nie kamienujemy Cię za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga».

Odpowiedział im Jezus: «Czyż nie napisano w waszym Prawie: „Ja rzekłem: Bogami jesteście?” Jeżeli Pismo nazwało bogami tych, do których skierowano słowo Boże – a Pisma nie można odrzucić – to czemu wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: „Bluźnisz”, dlatego że powiedziałem: „Jestem Synem Bożym”? Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie! Jeżeli jednak dokonuję, to choć nie wierzylibyście Mi, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu».

I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał.

Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w Niego uwierzyło.

Oto Słowo Pańskie – Chwała Tobie Chryste

Kilka myśli…

Tylko tydzień dzieli nas od przeżywania Misterium Męki Pańskiej. Święty Jan przypomina nam argumenty, którymi kierowali się Żydzi, aby skazać Pana Jezusa na śmierć – «Nie kamienujemy Cię za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga». Nie przyjęli prawdy i nie uwierzyli, że dzieła, które Pan Jezus czyni świadczą o Nim, iż jest Synem Bożym.

«Za który z tych czynów chcecie Mnie kamienować?» Może i my chcemy wykrzyczeć podobne słowa, kiedy jesteśmy niezrozumiani. Nie jesteśmy w tym osamotnieni. Nie jest uczeń nad mistrza ani sługa nad swego pana» (Mt 24, 10). Starania Pana Jezusa nie przemawiają do Jego słuchaczy i zostanie przez nich odrzucony. W końcu po okrutnej męce umrze na krzyżu, by ukazała się pełnia prawdy o Nim samym, o Jego głębokiej więzi z Ojcem w Duchu Świętym i o zbawczej misji, jaką miał do wypełnienia na ziemi.

Jesteśmy zaproszeni, by poprzez naszą postawę, nasze słowa i nasze czyny dawać innym wyraźne świadectwo o naszej wierze w Pana Boga. Jaką nagrodę za to otrzymamy w tym życiu? Nie oczekujmy żadnej. Prześladowany Pan Jezus ma pełne oparcie w głębokiej relacji z Ojcem. I my powierzajmy się opiece Opatrzności Bożej w wypełnianiu naszego chrześcijańskiego powołania.

AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA – ŚW. JAN PAWEŁ II – KRAKÓW–ŁAGIEWNIKI, 17.08.2002 Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.

SUPLIKACJE

Święty Boże, Święty Mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!

02.04.2020 – V CZWARTEK WIELKIEGO POSTU

Ewangelia (J 8, 51-59) Abraham ujrzał mój dzień

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do Żydów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki».

Rzekli do Niego Żydzi: «Teraz wiemy, że jesteś opętany, Abraham umarł, i prorocy – a Ty mówisz: „Jeśli ktoś zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki”. Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kimże Ty siebie czynisz?»

Odpowiedział Jezus: «Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, co otacza Mnie chwałą, o którym wy mówicie: „Jest naszym Bogiem”. Lecz wy Go nie poznaliście. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale Ja Go znam i słowo Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień – ujrzał go i ucieszył się».

Na to rzekli do Niego Żydzi: «Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?»

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja jestem».

Porwali więc kamienie, aby rzucić w Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.

Oto Słowo Pańskie – Chwała Tobie Chryste

Kilka myśli…

Chrześcijaństwo to nie jest piękna teoria czy wzniosła idea. To nie jest także zbiór zasad moralnych, które definiują doskonałą miłość czy przebaczenie. Chrześcijaństwo jest relacją z osobą Jezusa Chrystusa, który jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem.

Wiele czynionego przez nas zła ma swoje źródło w tym, że tak naprawdę nie poznaliśmy miłości Boga. Taki stan rzeczy prowadzi nas poszukiwania jakichś namiastek i środków zastępczych zaspokajających nasze duchowe pragnienia. Kiedy Pan Bóg nie wchodzi w nasze plany, ale wręcz przeciwnie – burzy je, wtedy czujemy się zawiedzeni i rozgoryczeni reagując agresywnie. «Porwali więc kamienie, aby rzucić w Niego».

Święty Hilary z Poitiers napisał piękną modlitwę: Spraw, Panie, abym pozostał zawsze wierny temu, co wyznałem w symbolu mojego odrodzenia, gdy zostałem ochrzczony w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Abym wielbił Ciebie, naszego Ojca, a wraz z Tobą Twojego Syna. I bym zasługiwał na dar Twego Ducha Świętego, który pochodzi od Ciebie przez Twego Jednorodzonego. Amen.

AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA – ŚW. JAN PAWEŁ II – KRAKÓW–ŁAGIEWNIKI, 17.08.2002 Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.

SUPLIKACJE

Święty Boże, Święty Mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!

01.04.2020 – V ŚRODA WIELKIEGO POSTU

Ewangelia (J 8, 31-42) Prawdziwe wyzwolenie przez Chrystusa

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli».

Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże Ty możesz mówić: „Wolni będziecie?”»

Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz Syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co Ja widziałem u mego Ojca, to głoszę; wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca».

W odpowiedzi rzekli do niego: «Ojcem naszym jest Abraham».

Rzekł do nich Jezus: «Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego».

Rzekli do Niego: «My nie urodziliśmy się z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga».

Rzekł do nich Jezus: «Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On Mnie posłał».

Oto Słowo Pańskie – Chwała Tobie Chryste

Kilka myśli…

«Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli». Te słowa Pan Jezus kieruje do Żydów, «którzy Mu uwierzyli». Szczycili się oni pochodzeniem z rodu Abrahama. Z tego powodu uważali się lepszych, nie tylko od tych, którzy byli niewierzący, ale też od wszystkich uczniów nie-Żydów mających udział w tej samej wierze.

Chociaż byli uczniami Pana Jezusa, wydaje się, iż osoba i nauka Chrystusa nie wniosła nic nowego do tego co już posiadali. Czuli się przy tym w porządku i to dobre samopoczucie było o wiele ważniejsze od prawdy i wolności ofiarowanej przez Mistrza.

Jesteśmy ochrzczeni, wyrośliśmy w kulturze i tradycji chrześcijańskiej, staramy się żyć „po Bożemu”. Pan Jezus może nam dziś zadać takie pytanie – Czy otwierasz się na Moją naukę i żyjesz nią? Zapytać może nie po to by dać dobre samopoczucie, że jesteśmy w porządku, ale by uświadomić nam, że stanięcie w prawdzie wobec kochającego nas Boga daje prawdziwą wolność.

Nie pozwólmy by nas opanowała duchowa pycha. Pochodzący z judaizmu chrześcijanie uważali się za lepszych od innych chrześcijan. Ileż razy niektórzy katolicy uważają się za lepszych od innych katolików, ponieważ są w tym czy innym ruchu, ponieważ zachowują taką czy inną duchową dyscyplinę, ponieważ uczestniczą w takim czy innym rycie liturgicznym. «Chciałbym, aby każdy z was czuł radość bycia chrześcijaninem… Bóg prowadzi swój Kościół, podtrzymuje go zawsze, a także i przede wszystkim w trudnych momentach» (Benedykt XVI).

AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA – ŚW. JAN PAWEŁ II – KRAKÓW–ŁAGIEWNIKI, 17.08.2002 Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.

SUPLIKACJE

Święty Boże, Święty Mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!

Droga Krzyżowa

Moi kochani, w tym trudnym czasie pandemii koronawirusa, kiedy nie możemy gromadzić się w naszych kościołach, by rozważać Mękę i Śmierć Naszego Pana Jezusa Chrystusa, zapraszam Was, byśmy w piątek 3 kwietnia o godzinie 21 razem odprawili Drogę Krzyżową. Przeżywajmy to nabożeństwo w naszych rodzinach czy też z tymi, którzy dzielą z nami nasze mieszkania. Bardzo proszę – połączmy się jako Wspólnota duchowo zjednoczona z Cierpiącym Panem. Zapalmy świecę, która symbolizuje obecnego pośród nas Ducha Świętego. Weźmy do rąk Krzyż i niech On nam towarzyszy w tych rozważaniach. Jeśli jest więcej osób, to po każdej stacji przekazujmy Go kolejnej osobie.

Naszą modlitwę złączmy z modlitwą całego Kościoła.

Proszę dalej przekazać tę wiadomość.

31.03.2020 – V WTOREK WIELKIEGO POSTU

Ewangelia (J 8, 21-30) Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, poznacie, że Ja Jestem

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do faryzeuszów: «Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie».

Mówili więc Żydzi: «Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie?»

A On rzekł do nich: «Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że Ja Jestem, pomrzecie w grzechach waszych».

Powiedzieli do Niego: «Kimże Ty jesteś?»

Odpowiedział im Jezus: «Przede wszystkim po cóż do was mówię? Wiele mam w waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał, jest prawdomówny, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego». A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu.

Rzekł więc do nich Jezus: «Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja Jestem i że Ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba».

Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego.

Oto Słowo Pańskie – Chwała Tobie Chryste

Kilka myśli…

«Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja Jestem…». Pan Jezus wywyższony na krzyżu jest największym znakiem miłości Boga do człowieka, bo tu – na krzyżu – dokonuje się nasze odkupienie. Jeżeli pragniemy Ewangelii i Chrystusa bez krzyża, to możemy usłyszeć od Pana te twarde słowa: «Przede wszystkim po cóż do was mówię?»

Nasz Zbawiciel wyjawia nam prawdę o swojej głębokiej więzi z Ojcem, który dla Syna jest niewyczerpanym źródłem siły do wypełnienia misji odkupienia: «Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba». Nasze chrześcijańskie powołanie jest codziennym czynieniem tego wszystkiego, co się naszemu Ojcu Niebieskiemu podoba. Czy wystarczy nam na to sił? Czy nie ustaniemy w drodze? Nie jesteśmy pozostawieni sami sobie – na pewno. Pan Jezus nas zapewnia, że jeżeli będziemy wszczepieni w Niego jak winna latorośl w krzew winny, to nigdy nie zabraknie nam Jego ożywiających i umacniających nas łask.

«Wielu uwierzyło w Niego». Umocnieni tym świadectwem wołajmy – Panie wierzymy w Ciebie, ale przymnóż nam wiary! Mocna i szczera wiara poprowadzi nas do głębokiego i bezgranicznego zaufania Panu Bogu i do gotowości przyjęcia Jego woli aż do końca!


AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA – ŚW. JAN PAWEŁ II – KRAKÓW–ŁAGIEWNIKI, 17.08.2002 Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.

SUPLIKACJE

Święty Boże, Święty Mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!