IV SOBOTA WIELKIEGO POSTU

Ewangelia (J 7, 40-53) Spory około osoby Jezusa

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: «Ten prawdziwie jest prorokiem». Inni mówili: «To jest Mesjasz». «Ale – mówili drudzy – czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, skąd był Dawid?» I powstał w tłumie rozłam z Jego powodu. Niektórzy chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie podniósł na Niego ręki.

Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszy, a ci rzekli do nich: «Czemu go nie pojmaliście?»

Strażnicy odpowiedzieli: «Nigdy jeszcze nikt tak nie przemawiał jak ten człowiek».

Odpowiedzieli im faryzeusze: «Czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszy uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty».

Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego: «Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co on czyni?»

Odpowiedzieli mu: «Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei».

I rozeszli się – każdy do swego domu.

Oto Słowo Pańskie – Chwała Tobie Chryste

Kilka myśli…

Kim jest Jezus?  Osoba Jezusa Chrystusa nie pozostawiała obojętnymi Jego słuchaczy. Współcześni widzieli w Nim – jedni proroka, inni Mesjasza – nie ma jedności, ale wielkie rozdarcie. W tym kontekście przychodzą na myśl słowa starca Symeona, które wypowiedział w momencie ofiarowania Syna Bożego w Świątyni Jerozolimskiej – «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą» (Łk 2,34).

I dziś Pan Jezus jest znakiem sprzeciwu. I dziś znakiem sprzeciwu są ci, którzy Go naśladują. Mamy tak jak On posługiwać się jedynym zrozumiałym, pokonującym wszelkie bariery i granice językiem – językiem miłości. Niech miłość do Boga i do bliźniego umacnia nas w czynieniu dobra wszystkim, a szczególnie najbardziej potrzebującym.

AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA – ŚW. JAN PAWEŁ II – KRAKÓW–ŁAGIEWNIKI, 17.08.2002

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.

SUPLIKACJE

Święty Boże, Święty Mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!

IV PIĄTEK WIELKIEGO POSTU

Ewangelia (J 7, 1-2. 10. 25-30) Przeciwnicy zamierzają pojmać Jezusa, lecz godzina Jego jeszcze nie nadeszła

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus obchodził Galileę. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi zamierzali Go zabić.

A zbliżało się żydowskie Święto Namiotów. Kiedy zaś bracia Jego udali się na święto, wówczas poszedł i On, jednakże nie jawnie, lecz skrycie.

Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili: «Czyż to nie jest Ten, którego usiłują zabić? A oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Czyżby zwierzchnicy naprawdę się przekonali, że On jest Mesjaszem? Przecież my wiemy, skąd On pochodzi, natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest».

A Jezus, nauczając w świątyni, zawołał tymi słowami: «I Mnie znacie, i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam z siebie; lecz prawdomówny jest Ten, który Mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja Go znam, bo od Niego jestem i On Mnie posłał».

Zamierzali więc Go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na Niego ręki, ponieważ godzina Jego jeszcze nie nadeszła.

Oto Słowo Pańskie – Chwała Tobie Chryste

Kilka myśli…

«… godzina Jego jeszcze nie nadeszła». Ta godzina, o której pisze św. Jan to godzina Krzyża. To godzina, w której Syn Boży złoży Ojcu Niebieskiemu ofiarę z Siebie za grzechy całej ludzkości. Ta godzina wypełni się w Wielki Piątek, kiedy w osobie Sługi Jahwe spełnią się mesjańskie proroctwa proroka Izajasza.

Całe ziemskie życie Pana Jezusa jest ukierunkowane na tę ostateczną godzinę, o czym często mówi swoim uczniom. W Wielki Piątek nasz Zbawiciel odda Swojego Ducha w ręce Ojca wypełniając do końca Jego wolę. Od tego momentu tę misję przejmie Kościół i wszyscy jego członkowie ożywieni i umocnieni Duchem Świętym.

Misja Pana Jezusa, a więc Jego życie, praca, modlitwa, ofiara uobecniają się teraz w Jego Kościele. Nieustannie trwa godzina naszego Zbawiciela, która staje się naszą godziną. Poprzez Ogród Oliwny, Golgotę mamy dojść do Wielkanocnego Poranka, do radosnego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem, który z Bogiem Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha Świętego.

AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA – ŚW. JAN PAWEŁ II – KRAKÓW–ŁAGIEWNIKI, 17.08.2002

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.

SUPLIKACJE

Święty Boże, Święty Mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!

APEL OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

„Z tą samą intencją w piątek 27 marca o godz. 18.00 poprowadzę modlitwę na dziedzińcu bazyliki św. Piotra, przy pustym placu – zapowiedział Ojciec Święty. –Już teraz zapraszam wszystkich do duchowego w niej udziału za pośrednictwem środków przekazu. Będziemy słuchali Słowa Bożego, wzniesiemy nasze błagania, będziemy adorowali Najświętszy Sakrament, którym na koniec udzielę błogosławieństwa «Urbi et Orbi», a do którego będzie dołączona możliwość otrzymania odpustu zupełnego”.

IV CZWARTEK WIELKIEGO POSTU

Ewangelia (J 5, 31-47) Gdybyście wierzyli Mojżeszowi, to i Mnie wierzylibyście

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do Żydów:

«Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, świadectwo moje nie byłoby prawdziwe. Jest ktoś inny, kto wydaje świadectwo o Mnie; a wiem, że świadectwo, które o Mnie wydaje, jest prawdziwe.

Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem.

Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wypełnienia; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał. Ojciec, który Mnie posłał, On dał o Mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza; nie macie także Jego słowa, trwającego w was, bo wy nie uwierzyliście Temu, którego On posłał.

Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie. Nie odbieram chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie. Gdyby jednak przybył ktoś inny we własnym imieniu, to przyjęlibyście go. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga?

Nie sądźcie jednak, że to Ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak wierzyli Mojżeszowi, to i Mnie wierzylibyście. O Mnie bowiem on pisał. Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakżeż moim słowom będziecie wierzyli?»

Oto Słowo Pańskie – Chwała Tobie Chryste

Kilka myśli…

Przeciwnicy Pana Jezusa chlubią się znajomością Pism Starego Przymierza, ale mimo to nie dochodzą do prawdy o obiecanym i oczekiwanym Mesjaszu. Sama znajomość i kurczowe trzymanie się litery Prawa paradoksalnie odgrodziła ich od Pana Boga. Wybudowali niewidzialny mur, którego nie są w stanie pokonać.

Pan Jezus powołuje się w swojej sprawie na świadectwo Jana Chrzciciela, na świadectwo Ojca, które przejawia się w czynionych przez Niego cudach, i w końcu, na świadectwo Pism – tak jak wymagało tego Prawo – aby świadectwo miało wartość, musi być potwierdzone przez dwóch lub trzech świadków (Dt 19,15). Chrystus swoim słuchaczom wprost wytyka, że nie rozpoznają Go jako Mesjasza, bo brakuje im prawdziwej miłości do Pana Boga, bo nie mają dobrych intencji poszukując jedynie ludzkiej chwały, bo interesownie interpretują Pisma.

Święty Jan Paweł II pisał: «Do kontemplacji oblicza Chrystusa można dotrzeć jedynie słuchając w Duchu głosu Ojca, ponieważ nikt oprócz Ojca nie zna Syna (Mt 11,27). Tak więc, potrzeba objawienia Najwyższego. Jednak, aby je przyjąć, konieczne jest przyjęcie postawy słuchacza».

Aby wyznawać, że Pan Jezus jest Synem Bożym i obiecanym Mesjaszem nie wystarczy tylko zewnętrzna postawa, zewnętrzne praktyki naszej pobożności, ale potrzebna tu jest nasza szczera postawa wewnętrznego otwarcia się na Pana i wola poddana Jego woli.

Jeżeli tak nie będzie, to grozi nam niebezpieczeństwo. Jakie? Możemy pasjonować się sprawami religijnymi, ale wewnętrznie tak naprawdę być daleko od Pana Boga.

AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA – ŚW. JAN PAWEŁ II – KRAKÓW–ŁAGIEWNIKI, 17.08.2002

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.

SUPLIKACJE

Święty Boże, Święty Mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!

25.03 – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Ewangelia (Łk 1, 26-38) Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.

Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”

Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.

Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”

Wtedy odszedł od Niej anioł.

Oto Słowo Pańskie – Chwała Tobie Chryste

Kilka myśli…

„Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja”. W tych słowach po raz pierwszy słyszymy imię Matki Syna Bożego. Wizyta anioła Gabriela związana jest z wielkimi planami Pana Boga, jakie ma względem tej młodziutkiej dziewczyny z Nazaretu. Jak Maryja postąpi względem tego nieoczekiwanego zaproszenia by być Matką Bożego Syna?

Maryja nieustannie trwa w osobowej łączności z Panem Bogiem, stąd to pozdrowienie: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ta łaska uzdalnia Ją do otwarcia swojego czystego serca na Bożą wolę. Dlatego w pełni zawierzenia na Boże słowo wypowiada „FIAT – TAK”. Jest to dojrzała, odpowiedzialna i konsekwentna decyzja – „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”.

„A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami” (J 1,14). Ta wielka tajemnica naszej wiary już od tej zaczyna uobecniać się w historii całej ludzkości i w historii każdego człowieka i będzie trwać bez końca.

Niech Maryja – Boża i nasza Matka uczy nas otwierać serca na rozpoznawanie i przyjmowanie woli Bożej w naszym życiu, w życiu naszych rodzin, naszej wspólnoty i całego świata. Zawierzmy siebie, te wszystkie niepewności rodzące się w nas, zawierzmy cały świat w dobie tej okrutnej pandemii opiece Maryi, byśmy tak jak ONA, na Boże plany i zamysły, potrafili zawsze z miłością i ufnością dzieci Bożych opowiadać FIAT – niech mi się stanie według Twego słowa!

APEL OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

„W tych dniach próby, kiedy ludzkość drży z powodu zagrożenia pandemią, chciałbym zaproponować wszystkim chrześcijanom wspólne wzniesienie głosu do Boga. Zachęcam wszystkich zwierzchników Kościołów i przywódców wszystkich wspólnot chrześcijańskich, a także chrześcijan różnych wyznań, aby błagali Boga Najwyższego i Wszechmogącego odmawiając jednocześnie modlitwę, której nauczył nas Jezus Chrystus – prosił Ojciec Święty. – Dlatego zachęcam wszystkich do odmówienia «Ojcze nasz» w środę 25 marca w południe. W dniu, w którym wielu chrześcijan upamiętnia Zwiastowanie Dziewicy Maryi Wcielenie Słowa, oby Pan wysłuchał jednomyślnej modlitwy wszystkich swoich uczniów, którzy przygotowują się na świętowanie zwycięstwa Zmartwychwstałego Chrystusa.”

POD TWOJĄ OBRONĘ
uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko,

naszymi prośbami
racz nie gardzić
w potrzebach
naszych,

ale od wszelakich
złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna
i błogosławiona.

O Pani nasza,
Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza.

Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.

SUPLIKACJE

Święty Boże, Święty Mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!