05.05.2020 – WTOREK, IV TYDZIEŃ WIELKANOCNY

Ewangelia (J 10, 22-30) Moje owce słuchają mego głosu

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Obchodzono w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia Świątyni. Było to w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni, w portyku Salomona.

Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego: «Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie!»

Rzekł do nich Jezus: «Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec.

Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».

Tobie Chryste

Kilka myśli…

W naszym ziemskim życiu przechodzimy przez wiele prób. Jedną z nich może być niewiara w Boże działanie w naszym życiu – o czym mówi dzisiejsza Ewangelia. Dlaczego Żydzi nie uwierzyli Panu Jezusowi? Może dlatego, że mieli inne oczekiwania, że spodziewali się czegoś innego od Mesjasza.

Może czasem czujemy się zawiedzeni, że Pan Bóg nie spełnia tego o co Go prosimy, nie usuwa trudności i przeciwności losu, choć tego bardzo pragniemy i takiego działania oczekujemy od Niego. Mimo przeciwności jakie napotykamy w naszym życiu, Pan Jezus zachęca nas, byśmy wytrwali przy Nim. Niech każde spotkanie z Panem na modlitwie będzie wyrazem naszego bezgranicznego zaufania Bożej woli każdego dnia, a szczeg,olnie w tych momentach, kiedy wydaje nam się, że Pan Bóg nas nie wysłuchuje czy milczy w obliczu naszych próśb, czy też nie odpowiada nam jak byśmy tego oczekiwali.

AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA – ŚW. JAN PAWEŁ II – KRAKÓW–ŁAGIEWNIKI, 17.08.2002

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.

SUPLIKACJE

Święty Boże, Święty Mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!

04.05.2020 – PONIEDZIAŁEK, IV TYDZIEŃ WIELKANOCNY

Ewangelia (J 10,11-18) I będą słuchać głosu mego

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca”.

Oto Słowo Pańskie – Chwała Tobie Chryste

Kilka myśli…

Przeżywając radość wielkanocną wielbimy Boga, że dar Jezusa Dobrego Pasterza, który nas odkupił krwią swoją. Dziś przyglądamy się Owczarni Bożej, a więc nam samym. Bardzo ważną cechą owiec jest to po potrafią rozpoznać swojego pasterza po głosie. To jest bardzo istotne, kiedy owca się odłączy od stada i gdzieś się zagubi, co może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Dobry pasterz swoim bystrym okiem dostrzega to i wyrusza na poszukiwania. Głos pasterza może stać się wybawieniem dla zagubionej owcy. Słysząc głos pasterza owca reaguje becząc, co pozwala na szybsze jej odnalezienie.

Ile razy my sami pogubiliśmy się w naszym życiu popełniając grzechy i opuszczając Wspólnotę Kościoła. Nie jesteśmy pozostawieni sami sobie. Jezus Dobry Pasterz wychodzi nam na przeciw i woła do nas pragnąc naszego ocalenia. Tym wołaniem dającym się słyszeć w naszych sercach jest głos Ducha Świętego. Nie bądźmy głusi. Odpowiedzmy na to wołanie, dajmy odnaleźć się Dobremu Pasterzowi i pozwólmy Mu by nas uratował.

AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA – ŚW. JAN PAWEŁ II – KRAKÓW–ŁAGIEWNIKI, 17.08.2002

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.

SUPLIKACJE

Święty Boże, Święty Mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!

03.05.2020 – Czwarta Niedziela Wielkanocna

Ewangelia (J 10, 1-10) Jezus jest bramą owiec

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział:

«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych».

Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił.

Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie, i miały je w obfitości».

Oto Słowo Pańskie – Chwała Tobie Chryste

Kilka myśli…

Dzisiejsza niedziela jest niedzielą Dobrego Pasterza. Dobry Pasterz zna nas osobiście i kocha nas. Słowo „znać” u świętego Jana wyraża akt zaangażowania ze znajomą osobą. Jezus nosi każdego z nas w Swoim sercu. Nasze poznanie Chrystusa to nie tylko akt wiary, ale także miłości. „Sprawdźcie, czy znacie Go – mówił Grzegorz I – nie poprzez fakt, że wierzycie, lecz poprzez miłość”. A miłość objawia się w uczynkach.

Teraz Pan pragnie posłać swojego Ducha Świętego, aby przekonywał nas, że nasz Zbawiciel może przeprowadzić nas przez to wszystko, co teraz przeżywamy, bo On jest Dobrym Pasterzem, który życie swoje oddaje za owce, by te mogły znaleźć życie w Nim. Pan Jezus mówi o sobie, że jest bramą. Trzeba przejść przez bramę by dojść do celu. Jeśli dziś doświadczamy zła, lęku, niezrozumienia, to umocnienie możemy odnaleźć w Chrystusie, bo tylko On może nam pomóc.

Naszą dzisiejszą modlitwę ofiarujmy w szczególny sposób za pasterzy Kościoła – Ojca Świętego Franciszka, biskupów, kapłanów, aby na wzór Dobrego Pasterza powierzony im lud prowadzili przez Bramę do Owczarni Chrystusowej. Prośmy też o nowe i liczne powołania kapłańskie, by w dzisiejszym świecie nie zabrakło tych, którzy z ufnością odpowiedzą na zaproszenie Mistrza do służby w Kościele.

AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA – ŚW. JAN PAWEŁ II – KRAKÓW–ŁAGIEWNIKI, 17.08.2002

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.

SUPLIKACJE

Święty Boże, Święty Mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!

02.05.2020 – SOBOTA – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI

EWANGELIA (J 19, 25-27) Oto Matka Twoja

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Oto Słowo Pańskie – Chwała Tobie Chryste

Kilka myśli…

Z racji, że 3 maja zbiega się z IV Niedzielą Wielkanocną, Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, obchodzona jest właśnie dziś. To święto wyraża wiarę narodu w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za pośrednictwem Maryi. Jej kult jako Królowej Polski jest bardzo stary. Przykładem może być „Bogurodzica”, najstarsza polska pieśń religijna, która przez wieki pełniła rolę narodowego hymnu.

Słowa, które z Krzyża Pan Jezus skierował do swojej Matki: „Niewiasto, oto Syn twój” i do umiłowanego ucznia: „Oto matka twoja”, nierozerwalnie połączył życie Kościoła z Maryją. Maryja swoją macierzyńską troską nieustannie otacza cały Kościół, który pod krzyżem był reprezentowany przez umiłowanego ucznia. Autentyczne objawienia Matki Bożej w różnych historycznych momentach są wyraźnym znakiem jej macierzyńskiej troski o Wspólnotę Kościoła. Maryja przypomina o potrzebie modlitwy i nawrócenia, o ważnych prawdach wiary, ale tych prawd nie zmienia.
„Totus Tuus” – to wezwanie Świętego Jana Pawła II. W nim Ojciec Święty zawierzył swoje życie, cały pontyfikat i Kościół Maryi. Na jego wzór zawierzajmy dziś Matce Syna Bożego nas samych, nasze rodziny, naszą Ojczyznę Polskę, cały Kościół i świat i wszystkie troski, które dziś przeżywamy w związku z pandemią koronawirusa. Maryjo Królowo Polski, Matko Miłosierdzia, Uzdrowienie Chorych, Wspomożenie Wiernych, Królowo Wszystkich Świętych – módl się za nami.

AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA – ŚW. JAN PAWEŁ II – KRAKÓW–ŁAGIEWNIKI, 17.08.2002

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.

SUPLIKACJE

Święty Boże, Święty Mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!

01.05.2020 – PIĄTEK, III TYDZIEŃ WIELKANOCNY – WSPOMNIENIE ŚW. JÓZEFA, RZEMIEŚLNIKA

Ewangelia (J 6, 52-59) Ciało moje jest prawdziwym pokarmem

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Żydzi sprzeczali się między sobą, mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?»

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.

Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki».

To powiedział, nauczając w synagodze w Kafarnaum.

Oto Słowo Pańskie – Chwała Tobie Chryste

Kilka myśli…

Pan Jezus wypowiada trzy fundamentalne stwierdzenia: że należy spożywać ciało Syna Człowieczego i pić jego krew; że jeśli się nie spożywa Ciała i Krwi nie można żyć; i że to jest życiem wiecznym i warunkiem do zmartwychwstania. Z ust Jezusa nie padają w Ewangelii jaśniejsze i bardziej stanowcze. «Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał» (Łk 22,15) powiedział Jezus o zmierzchu w Wielki Czwartek. I wtedy po raz pierwszy dokonał się cud eucharystyczny – Chrystus przemienił chleb w swoje Ciało i wino w swoja Krew. Odtąd Bóg schodzi aż do serca człowieka, by stworzyć w nim mistyczną relację miłości. Tutaj dotykamy samej istoty tajemnicy, jak Tomasz, który dotykał ran Zmartwychwstałego Chrystusa. My chrześcijanie musimy poddać rewizji naszą wierność Chrystusowi Eucharystycznemu. Czy prawdziwie wierzymy w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Eucharystii? Jaka jest nasza pobożność Eucharystyczna? Musimy nieustannie pogłębiać eucharystyczną pobożność.

W liturgii wspominamy dziś Świętego Józefa, który wywodził się z rodu króla Dawida. Mimo wysokiego pochodzenia nie posiadał żadnego majątku, a na życie zarabiał stolarstwem. Jako małżonek i oblubieniec Najświętszej Maryi Panny był opiekunem Jezusa. Święty Józef jest dla nas przykładem sumiennej pracy i troski o głębokie życie duchowe.

AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA – ŚW. JAN PAWEŁ II – KRAKÓW–ŁAGIEWNIKI, 17.08.2002

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.

SUPLIKACJE

Święty Boże, Święty Mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!